Studenterrådet ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitets-Sport


Indlæser

Basketballturnering


Dato og tid

Fredag d. 21. september 2018 kl. 09:00 til 14:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 12:00

Sted

Aarhus Universitetspark
Universitetsparken
8000 Aarhus C
Denmark

Arrangør

Aarhus Universitets-Sport
+45 22503939
dsfi@aus.au.dk

Regler:

  • Det er standard 3 v 3 streetbasket, så hvert hold har én udskifter. Der spilles først til 11 point på en kurv, og der kan scores 1 og 2 point. Når der er scoret, får holdet, der scorer bolden, og denne skal så “tjekkes” hos en af modstanderne, inden et nyt angreb sættes ind. Hvis et hold brænder, og modstanderen herefter vinder rebound’en, overtager de bolden, hvorefter de skal have bolden ud bag 3. point-linjen, inden de må angribe kurven.
  • Der spilles uden straffekast, og spillerfejl tælles ikke sammen, men ved usædvanlig svinsk opførsel vinder det andet hold. Usædvanlig svinsk opførsel er en skønsag fra dommerens side.
  • Hvert hold har en 30 sekunder timeout i løbet af kampen.
  • Med hensyn til fejl så spilles der efter ”No blood, no foul”-ideén, hvilket vil sige, at det skal være tydelige fejl, før de bliver dømt.
Pris:
30,- pr. holddeltager.
Ved afbud refunderes pengene ikke. 

Angående tilmelding:
Alle pladser på holdet skal fyldes ud og betales for.
Fornavn, efternavn og kontaktoplysninger oplyses for holdets repræsentant. Derudover oplyses navne på de resterende 3 holdmedlemmer.
Skulle der opstå ændringer i jeres tilmelding, er det muligt for os at redigere jeres tilmelding frem til tilmeldingsfristen. 
Alle henvendelser rettes til kommunikation@aus.au.dk

ENGLISH:

Rules:

  • It is the standard 3 v 3 streetbasket, so each team has one player ready for replacement. You play until one team reaches 11 points and 1 and 2 points can be scored. Once scored, the team that scores get the ball and this must be "checked" at one of the opponents before a new attack is entered. If a team burns and the opponent then wins the rebound, they take over the ball after which they have to get the ball behind the 3rd point line before they can attack the basket.
  • There is no penalty shootout, and player mistakes are not counted together, but in the case of unusually weak behavior, the second team wins. Unusual bad behavior is a discretion by the referee.
  • Each team has a 30 second timeout during the match.
  • In terms of errors, the "No blood, no foul" idea is played, which means there must be clear errors before they are sentenced.

Price:

30, - per team player. 
In case of cancellation, the money is not refunded.

Regarding registration:
All seats on the team must be filled out and paid for.
First name, surname and contact details should be provided for the team's representative. In addition, names of the remaining 3 team members should be given.
Should changes occur in your registration, it is possible for us to edit your registration up to the registration deadline.
All inquiries are addressed to kommunikation@aus.au.dk

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Aarhus Universitets-Sport
+45 22503939
dsfi@aus.au.dk